Zaštita prava optuženih

Odsjek krivične odbrane (OKO) predstavlja organizacioni dio Sektora za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. To je jedinstvena institucija u oblasti međunarodnog krivičnog prava čija je uloga da osigura najviše standarde odbrane u suđenjima za ratne zločine pred pravosuđem  Bosne i Hercegovine. Nalazimo na adresi Ministarstvo pravde BiH (Odsjek krivične odbrane), Dubrovačka 6/5, 71 000 Sarajevo.

OKO pruža pravnu i administrativnu podršku advokatima pred Sudom BiH, kao i stručne programe obuke za advokate i druga lica uključena u sudske postupke. OKO takođe provodi i druge aktivnosti u pravnoj zajednici u cilju osiguranja širenja informacija o procesuiranju ratnih zločina počinjenih u regiji kao i pružanje podrške advokaturi. 

Ured OKO-a

OKO zapošljava tim od 8 pravnika kojeg čini šef Odsjeka i  5 stručnih savjetnika. Podršku im pružaju pravni administrativni asistent i asistent za posebne projekte.

Zahvaljujući gostoprimstvu Suda BiH, OKO koristi i uredske prostorije locirane u zgradi kompleksa pravosudnih institucija BiH.

Pravna podrška

OKO pruža stručne pravne savjete prvenstveno advokatima koji brane u predmetima ratnih zločina. U ovisnosti od rasploživih kapaciteta, OKO pruža podršku i u predmetima organizovanog kriminala, privrednog kriminala i korupcije.

Pravna podrška u predmetima ratnih zločina iz praktičnih razloga grupisana je u četiri geografske regije u BiH. Stručni savjetnici OKOa posjeduju specijalističko poznavanje pravnih i činjeničnih pitanja koja se javljaju u svakoj od tih regija i  osposobljeni su da momentalno pruže pravne savjete iz oblasti međunarodnog krivičnog prava, međunarodnog prava ljudskih prava i krivičnog postupka.

Između ostalog, podrška OKOa realizira se prisustvom i pravnom podrškom braniocima tokom ročišta pred Sudom BiH.

Administrativna podrška

Advokati koji nisu iz Sarajeva se mogu koristiti prostorom za rad i opremom koja se nalazi u kancelariji OKO-a i svaki advokat može posjetiti kancelariju s ciljem korištenja biblioteke i sredstava elektronskog pretraživanja.

OKO također rukovodi procesom prijave putem kojeg se advokati stavljaju na listu advokata ovlaštenih za postupanje pred Sudom BiH.

Obuka

OKO organizuje stručne programe obuke, osmišljene tako da se obezbijedi potrebna kvalificiranost advokata da budu stavljeni na listu, da ispuni njihovu obavezu kontinuiranog stručnog usavršavanja kao i da pruži specijalističke obuke iz drugih oblasti prava i sudskog postupka.