Zaštita prava optuženih

Odsjek krivične odbrane (OKO) predstavlja organizacioni dio Sektora za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. To je jedinstvena institucija u oblasti međunarodnog krivičnog prava čija je uloga da osigura najviše standarde odbrane u suđenjima za ratne zločine pred pravosuđem  Bosne i Hercegovine. Nalazimo na adresi Ministarstvo pravde BiH (Odsjek krivične odbrane), Dubrovačka 6/5, 71 000 Sarajevo.

OKO pruža pravnu i administrativnu podršku advokatima pred Sudom BiH, kao i stručne programe obuke za advokate i druga lica uključena u sudske postupke. OKO takođe provodi i druge aktivnosti u pravnoj zajednici u cilju osiguranja širenja informacija o procesuiranju ratnih zločina počinjenih u regiji kao i pružanje podrške advokaturi.