Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH sa zadovoljstvom najavljuje sljedeće seminare kontinuiranog stručnog usavršavanja:

  • 03.10.2018. godine u Banja Luci, u saradnji sa Advokatskom komorom RS, seminar na temu „Glavni pretres“, s posebnim osvrtom na javnost glavnog pretresa, rukovođenje glavnim pretresom, pretpostavke za održavanje glavnog pretresa, odlaganje i prekid glavnog pretresa, zapisnik o glavnom pretresu, početak glavnog pretresa i dokazni postupak. Predavači su g-đa Olga Pantić, sudija Okružnog suda u Banja Luci i g-din Željko Šurlan, advokat Advokatske komore RS;
  • 12.10.2018. godine u Sarajevu seminar na temu „Provođenje dokaza odbrane“, s posebnim osvrtom na prikupljanje dokaza odbrane putem istražitelja, OKO-a, suda, baze MKSJ-a kako za vrijeme trajanja dokaznog postupka tako i za vrijeme provođenja dokaza Tužilaštva na glavnom pretresu, načinu prezentacije iskaza svjedoka odbrane i tužilaštva, materijalnih dokaza i ulaganja prigovora tokom glavnog pretresa. Predavači su g-đa Minka Kreho, sudija Suda BiH i  g-đa Mirna Delalić, advokat Advokatske komore Federacije BiH;
  • 19.10.2018. godine u Mostaru, u saradnji sa Regionalnom advokatskom/ odvjetničkom komorom Mostar, seminar na temu “Zakonitost dokaza’’, na kojem će učesnici imati priliku upoznati se sa relevantnom sudskom praksom koja se tiče ovog sve češćeg problema u praksi, te eventualnim rješenjima ovog problema. Predavač je g-đa Aleksandra Martinović, predsjednica Ustavnog suda Federacije BiH, a drugi edukator će biti određen naknadno.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba .

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH informacije o seminarima šalje isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, obavijest će biti poslata putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj i Zaključci Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" održanog na Jahorini 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH