Pravna podrška

Izgradnja kapaciteta timskim radom

S obzirom na znanje i iskustvo osoblja, OKO pruža specijalizovane pravne savjete advokatima koji brane u predmetima pred Sudom BiH.

četiri OKO ”tima za podršku odbrani” (TPO) pokrivaju geografska područja u zemlji, čime se omogućava pravnicima iz svakog TPO-a da prošire znanje o pravnim pitanjima koja proizilaze iz određenih vrsta predmeta, detaljno poznavanje dokaza na kojima se zasniva predmet i mogućnost da daju savjete advokatima o eventualnim pitanjima u svakom novom predmetu iz tog geografskog područja.

Ovo institucionalno znanje dopunjuju pravni saradnici OKO-a koji su pravnici sa iskustvom iz oblasti međunarodnog krivičnog prava. Oni su u mogućnosti da pariraju međunarodnoj stručnosti koju koristi Tužilaštvo putem svojih stranih tužilaca.

Uposlenici OKO-a vrše pravnu analizu svakog novog predmeta kako bi se prepoznala bitna pitanja i priroda navoda protiv optuženog. OKO potom priprema pravne argumente i pravne memorandume o tim pitanjima s ciljem pružanja podrške advokatima u predmetu.

Oblasti prava

OKO savjetuje advokate o dvijema ključnim oblastima prava.

Evropska konvencija o ljudskim pravima. Odluke Suda BiH se mogu preispitivati pred Ustavnim sudom i konačno, pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Ovo je prvi put da su odluke internacionalizovanog suda za ratne zločine postale predmet preispitivanja pred višim sudom. Konvencija je direktno ugrađena u zakonodavstvo BiH putem Dejtonskog sporazuma, i kao takva predstavlja najviše pravo u zemlji. Bilo je dosta situacija kada su se argumenti, koji se zasnivaju na članu 5. i članu 6. EKLjP, odnosili direktno na odbranu. OKO ima nekoliko stručnjaka iz oblasti prava EKLjP i pristup svoj vodećoj literaturi kako bi mogli pružiti što kvalitetnije savjete iz ove složene oblasti prava. Nema mnogo pravnih propisa koji se mogu naći na bosanskom-hrvatskom-srpskom jeziku tako da advokati iz OKO-a koji se koriste sa oba jezika mogu biti na usluzi u pravom smislu riječi.

Međunarodno krivično pravo. Odluke Suda BiH će se vjerovatno u velikoj mjeri oslanjati na sudsku praksu koja je rezultat rada MKSJ i MKSR, kao i drugih sudova kao što je Posebni sud za Sijera Leone. Definicija zločina protiv čovječnosti u Krivičnom zakonu BiH je identična definiciji iz Rimskog statuta za Međunarodni krivični sud i očekuje se da će odluke MKS u prvim predmetima imati direktnu važnost za Sud BiH. Ponovo, većina ovog prava je dostupna samo na engleskom ili francuskom jeziku, tako da uposleni u OKO-u mogu vršiti pravna istraživanja koja su potrebna da bi se osiguralo da argumenti budu upućeni pred Sudom BiH.

Prehodni pravni saradnici OKO-a

Eugene O’Sullivan. Advokatska komora Kanade. Branilac u predmetu Delalić, Plavšić i drugih u MKSJ. član Odbora za pravilnik MKSJ, profesor na Pravnom fakultetu Laurentian, Kanada.

Guénaël Mettraux. Advokatska komora Ženeve. Branilac u predmetu Halilović u MKSJ. Ranije radio kao pravni saradnik pri vijećima u MKSJ. Autor djela ‘Međunarodni zločini i ad hoc tribunali”  (originalni naziv djela: “International Crimes and the ad hoc tribunals’), Oxford University Press, 2005.

Melinda Taylor. Advokatska komora New York-a. Pravni konsultant  u predmetima odbrane pred MKSJ, MKTR i Posebnog suda za Sijera Leone. Melinda je ranije radila u Uredu za pravnu pomoć i pitanja pritvora u MKSJ. Trenutno radi u Uredu javnog branioca pri Međunarodnom krivičnom sudu.

Richard Rogers. Advokatska komora Engleske i Wales-a i Advokatska komora Kalifornije. Ranije radio kao pravni saradnik  pri sudskim vijećima MKSJ i Žalbenim vijećem MKTR. Šef Odsjeka za nadzor pravnog sistema u OSCE misiji na Kosovu. Trenutno radi kao pravni konsultant  u Pnom Penu u Kambodži, gdje radi za Posebno vijeće za suđenja pripadnicima Crvenih kmera.

Reinhold Gallmetzer. Pravni službenik pri vijećima Međunarodnog krivičnog suda. Ranije bio angažovan kao pravni službenik u MKSJ i službenik za obuku sudija pri misiji OSCE-a na Kosovu.

Gillian Higgins je član Advokatske komore Rock Tansey QC , 25 Bedford Row u Londonu. Specijalizirala je krivično pravo i međunarodno humanitarno pravo. Radila je i na Međunarodnom krivičnom sudu za Ruandu (ICTR) i Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (ICTY). Bila je imenovana za branioca Slobodana Miloševića pred MKSJ. Održala je predavanja pred nekoliko evropskih Advokatskih komora i Univerziteta o aspektima međunarodnog krivičnog prava, a također je i pravni konsultant na Projekatu ljudskih prava Kurda.

Pravni dokumenti OKO-a

“Dodatna pravila postupanja” uređuju rad OKO-a, opisuju postupak stavljanja advokata na listu i također se bave imenovanjem dodatnih advokata i posebnim prijemom stranih advokata. Dodatana pravila postupanja možete preuzeti ovdje.

“Memorandum o razumijevanju između OKO-a i OLAD-a” reguliše postupke koje treba slijediti prilikom ustupanja predmeta sa MKSJ Sudu BiH. Svrha Memoranduma je da predmetni spisi na efikasan način budu proslijeđeni od ranijeg advokata novom advokatu koji je odabran za zastupanje optuženog. Memorandum o razumijevanju možete preuzeti ovdje.

Pravni resursi

Najbolje izvore pravnih propisa možete naći na službenoj stranici Suda Bosne i Hecegovine, kojoj  možete pristupiti ovdje.