U službi odbrane

U službi odbrane

Kako je Odsjek krivične odbrane 01.07.2009. godine tranzicioniran u strukture Ministarstva pravde BiH, došlo je do promjene „Dodatnih pravila”, koja su usvojena na općoj sjednici Suda BiH 30.06.2005. godine. Ona su se odnosila na predmete koji su započeti nakon 07.07.2005. godine pred Odjelom I za ratne zločine i Odjelom II za organizovani kriminal.

Ova pravila su stavljena van snage, a Sud Bosne i Hercegovine je na osnovu člana 12. stav 2. tačka (a) i člana 24. stav 2. Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine-Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 49/09, 74/09 i 97/09), te u skladu sa članom 46. stav 3. Poslovnika o radu Suda BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 82/05, 28.11.2005.), na Općoj sjednici održanoj 8. juna 2011. godine, usvojio je Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Suda BiH.

Dodatna pravila i novi Poslovnik možete preuzeti na dnu ove strane.

Kriterij stručnosti

članom 41.b. Poslovnika od kandidata se zahtjeva da moraju biti trenutni i važeći članovi jedne od advokatskih komora i da moraju posjedovati najmanje 7 godina relevantog radnog iskustva na pravnim poslovima u svojstvu advokata, sudije ili tužioca da bi bili imenovani  za branioca.

Kriterij znanja

U skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o Sudu BiH, Sudu se dozvoljava da odredi potrebne uslove za advokate koji postupaju pred Sudom. članom 71.c. Poslovnika, kao uslov se postavlja da kandidati moraju posjedovati poznavanje i stručnost u relevantnim oblastima prava u skladu sa kriterijima objavljenim od strane OKO-a. Kriterij znanja može biti zadovoljen iskustvom ili učešćem na alternativnim obukama.

Elemenat

Kvalifikacija prema iskustvu

Alternativa-edukacija

Novo krivično zakonodavstvo u BiH

Okončano 1 krivično suđenje pred Sudom BiH u svojstvu advokata, ili

Okončana 2 suđenja za teža krivična djela pred nižim sudovima u svojstvu advokata primjenjujući odredbe novog KZ/ZKP, ili

Završen kurs obuke odobren od strane OKO-a.

Seminar u organizaciji OKO-a

Pravo koje reguliše oblast ratnih zločina

(neophodno samo za advokate koji žele postupati u predmetima ratnih zločina)

Okončano 1 suđenje za ratne zločine pred Odjelom I Suda BiH ili

Okončana 2 suđenja za ratne zločine pred bilo kojim domaćim sudom, ili

Značajan udio u radu odbrane u fazi glavnog pretresa pred MKSJ, ili

Postdiplomski studij iz međunarodnog humanitarnog prava, ili

Završen kurs obuke iz oblasti međunarodnog humanitarnog prava koji je odobren od strane OKO-a.

Seminar u organizaciji OKO-a

Detalje o seminarima u organizaciji OKO-a, možete pronaći na podstranici pod nazivom “Obuka”.

Period važenja

Ovi kriteriji odnose se na obrasce za prijavu koji pristignu u OKO prije 31.12.2024. godine.

Kontinuirano stručno usavršavanje

Kriterij kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u 2024. godini iznosi 8 sati. U toku 2024., kontinuirano profesionalno usavršavanje je obavezno samo za branioce pred Odjelom I. 

Obrazac za prijavljivanje

U skladu sa članom 41.b tačka 3. Poslovnika, advokati koji se žele prijaviti za stavljanje na listu ovlaštenih advokata, dužni su ispuniti “OKO Obrazac za prijavu“. Obrazac je dostupan dole.

Posebni prijem

Zakonom o Sudu BiH se propisuje da se može izvršiti „poseban prijem“ advokata u slučajevima kada ne ispunjavaju redovne kriterije za postupanje pred Sudom. Dvije su prednosti ove zakonske odredbe pred Sudom BiH: sudije će moći dozvoliti posebni prijem advokata iz BiH koji se ne nalaze na listi ovlaštenih advokata kada je to u interesu pravde i moći će odobriti posebni prijem stranih advokata kada se traži njihova stručnost i da bi pravo na pravično suđenje bilo zadovoljeno.

Kriteriji za “posebni prijem” opisani su u članu 41.c Poslovnika. Prvim kriterijem se dozvoljava prijem stručnjaka iz oblasti prava ratnih zločina i ljudskih prava, koji bi mogli postupati i iznositi argumente o određenim pitanjima pred sudom. Zakon u BiH ne dozvoljava „amicus curiae“ (prijatelj suda) da pomaže sudu u složenim oblastima prava i ovaj oblik posebnog prijema bi se bavio tim problemom.

Drugi kriterij se bavi predmetima ustupljenim iz MKSJ u skladu sa pravilom 11 bis. Pravilo podrazumijeva da bi Sud trebao izvršiti posebni prijem advokata u slučajevima kada je strani advokat već pripremio predmet, a bilo koji drugi advokat ne bi imao “dovoljno vremena za pripremu odbrane” u smislu odredbi člana 6(3)(b) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Svaka prijava za posebni prijem mora se podnijeti Sudu.

Dodatna pravila postupanja - stavljena van snage

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Suda BiH

Obrazac za stavljanje na listu

Obrazac za izdavanje dozvole za posebno postupanje