Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH,  u saradnji sa Regionalnom advokatskom/ odvjetničkom komorom Tuzla, a u okviru Projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH-IPA 2013" koji finansira Evropska unija, sa zadovoljstvom najavljuje seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu

''Vještine zastupanja''

01.06.2018. godine u Tuzli

s posebnim osvrtom na uvođenje dokaza u spis, direktno i unakrsno ispitivanje, različite pristupe pobijanja iskaza svjedoka, kao i destruktivne tehnike prilikom unakrsnog ispitivanja. Predavači su g-din Vlado Adamović, advokat Advokatske/ odvjetničke komore Federacije BiH i g-din Safet Pizović, direktor Kancelarije za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba .

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, obavijest će biti poslata putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj i Zaključci Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" održanog na Jahorini 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH